کلاس های بالای ۴۰ نفر در بویراحمد؛ تهدید عدالت آموزشی
یاسوج- ایرنا- کمبود فضای آموزشی چالشی اساسی و پاشنه آشیل آموزش در شهرستان بویراحمد محسوب می شود که همچون زخمی بر پیکره آموزش و پرورش و کیفیت آموزشی نمایان است و عدالت آموزشی را با کلاس های بالای ۴۰ نفر ظرفیت و مدارس ۲ نوبته تهدید می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85222630/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%DB%B4%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C

توسط کنکور احمدی

تدریس کنکور استاد احمدی