ویژه‌نامه راهنمای انتخاب رشته سال ۱۴۰۲ منتشر شد
تهران – ایرنا – ویژه‌نامه پیک سنجش با موضوع راهنمایی داوطلبان در انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ منتشر شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85206159/%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

توسط کنکور احمدی

تدریس کنکور استاد احمدی