وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی شددکتر بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با پیشنهاد رییس جمهور و موافقت رهبری به عنوان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب شد.

به گزارش ایسنا،  مأموریت شورای عالی انقلاب فرهنگی، ساماندهی به وضعیت فرهنگ و دانش در کشور، سیاست‌گذاری در این دو مقوله، هدایت دستگاههای متصدی آن به سمت ارزشها و اهداف  انقلاب، برآوردن نیازهای فکری این دستگاهها و ظاهر شدن در نقش قرارگاه فرهنگی کشور است.

دکتر بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با پیشنهاد رئیس جمهور و موافقت رهبری به عنوان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب شده است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402062213920/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C