هیچ تقلب سازماندهی شده در آزمون سراسری ۱۴۰۲ نداشتیم
تهران – ایرنا – رییس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: حتی یک مورد تقلب سازماندهی شده در آزمون سراسری ۱۴۰۲ وجود نداشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85227051/%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D9%85

توسط کنکور احمدی

تدریس کنکور استاد احمدی