معاون رئیس جمهور «ساختمان ۱۸» شرکت فناور و دانش بنیان مازندران را افتتاح کرد
ساری – ایرنا – معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور در افتتاح “ساختمان ۱۸” شرکت فناور و دانش بنیان مازندران گفت که با توجه به ظرفیت های مطلوب در حوزه های مختلف به خصوص کشاورزی شرکت های دانش بنیان در این استان از جایگاه ممتازی برخوردار هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85203561/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B8-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط کنکور احمدی

تدریس کنکور استاد احمدی