محرومیت یک تا ۱۰ ساله از کنکور برای استفاده‌کنندگان از تجهیزات الکترونیکی

محرومیت یک تا ۱۰ ساله از کنکور برای استفاده‌کنندگان از تجهیزات الکترونیکی