سامانه راهنمای انتخاب رشته مجازی آزمون سراسری ۱۴۰۲ فعال شد
تهران – ایرنا – سازمان سنجش آموزش کشور از آغاز به کار سامانه راهنمای انتخاب رشته مجازی آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85208366/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF

توسط کنکور احمدی

تدریس کنکور استاد احمدی