دانشگاه علم و صنعت دانشجوی کارشناسی بورسیه صنعتی می پذیرد
تهران- ایرنا- دانشگاه علم و صنعت دانشجوی کارشناسی بورسیه صنعتی مورد حمایت بنیاد ملی نخبگان و واحد اقتصادی از طریق آزمون سراسری ۱۴۰۲ می پذیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85199648/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%AF

توسط کنکور احمدی

تدریس کنکور استاد احمدی