حضور سخنگوی دولت در دانشگاه شهید بهشتیعلی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت چهارشنبه ۱۱ مرداد در جمع دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی حاضر شد و به پرسش‌های آن‌ها پاسخ داد.


منبع: https://www.isna.ir/photo/1402051107026/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C