برگزاری رشته مهندسی فناوری مدیریت و پشتیبانی فناوری اطلاعات در دانشگاه علمی کاربردی
تهران- ایرنا- دوره مهندسی فناوری مدیریت و پشتیبانی فناوری اطلاعات برای نخستین بار با تصویب شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی، در دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85216039/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1

توسط کنکور احمدی

تدریس کنکور استاد احمدی