باید و نباید‌های داوطلبان نوبت دوم کنکور ۱۴۰۳

باید و نباید‌های داوطلبان نوبت دوم کنکور ۱۴۰۳