بازگشت دانش آموزان بازمانده از تحصیل به چرخه آموزش کشور

بازگشت دانش آموزان بازمانده از تحصیل به چرخه آموزش کشور

در  راستای عدالت آموزشی و بر اساس تکالیف مشخص شده در سند تحول بنیادین، تفاهم نامه‌ای ما بین سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی و «مجمع خیرین حامی بازماندگان از تحصیل» با هدف تحت پوشش قرار دادن تمامی کودکان لازم التعلیم و دانش آموزان بازمانده از تحصیل و بازگشت آن ها به چرخه آموزش منعقد شد .

 احمد محمودزاده ، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی با اشاره به جزئیات تفاهم نامه ای که فی ما بین سازمان متبوع با مجمع خیرین حامی بازماندگان از تحصیل ، بیان کرد : از آن جا که نقش مشارکت های مردمی در پیشبرد اهداف آموزش و پرورش در راستای جلب مشارکت تمامی عوامل سهیم و موثر در تربیت رسمی ضرورت دارد ، تفاهم نامه ای مابین سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی و مجمع خیرین حامی بازماندگان از تحصیل منعقد شد تا با شناسایی و معرفی کودکان و دانش آموزان بازمانده از تحصیل گام موثری در این راستا برداشته شود.

وی ادامه داد : این تفاهم نامه در جهت حمایت از اطفال و نوجوانان در پرتو سیاست جلب مشارکت های مردمی و خیرین در آموز ش و پرورش منعقده شده تا با اجرای آن به تحقق عدالت آموزشی در کشور کمک قابل توجهی شود . ازاین رو با تمرکز بر مناطق کم برخودار و محروم ، دانش آموزان لازم التعلیم و بازمانده از تحصیل شناسایی شده و با حمایت های لازم در مسیر آموزش قرارمی گیرند .

به گفته معاون وزیرآموزش و پرورش برای پیشبرد اهداف این تفاهم نامه ؛ کارگروه مشترکی در سطح ملی و استانها تشکیل خواهد شد تا از این طریق راهکارها و برنامه های مزبور به شکل مطلبی انجام و گزارش عملکرد به صورت فصلی ارایه شود .

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی افزود: طبق این تفاهم نامه بناست تامین هزینه های مربوط به ثبت نام و پوشش تحصیلی دانش آموزان به صورت رایگان انجام شود.

منبع: https://www.yjc.ir/fa/news/8769513/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1