اعتراض جامعه علمی به اظهارات یکی از نامزد‌های ریاست جمهوری

اعتراض جامعه علمی به اظهارات یکی از نامزد‌های ریاست جمهوری