آیا در مصاحبه پذیرش دوره دکتری عدالت رعایت می‌شود؟

آیا در مصاحبه پذیرش دوره دکتری عدالت رعایت می‌شود؟

در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛

محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره مصاحبه آزمون دکتری گفت: دانشگاه‌ها استقلال دارند و در تمام دنیا هم این گونه است که وقتی فردی قصد تحصیل دارد ابتدا استاد مد نظر خود را انتخاب می کند و با وی مکاتبه کرده و سپس پذیرفته می شود.

وی ادامه داد: اما در کشور ما دو مرحله وجود دارد. ابتدا این که در یک سنجش یکنواخت از همه آزمون گرفته می شود و افرادی که حداقل امتیاز را برای ورود به مصاحبه دارند به دانشگاه‌ها معرفی می شوند. طبعا در مرحله بعد طبیعی است سطح سواد بررسی شود و امتیاز مصاحبه با نمره وی جمع می شود و مد نظر قرار می گیرد. بنابراین عدالت تا سطح خوبی لحاظ می شود.

زلفی گل افزود: البته بدیهی است که در برخی موارد اعتراضاتی وجود دارد که این هم در مسیر قانونی خود قابل پیگیری است.

منبع: https://www.yjc.ir/fa/news/8759864/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF