آغاز نام‌نویسی دوره‌های کارشناسی ناپیوسته دانشگاه جامع علمی کاربردی
تهران-ایرنا- معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی از آغاز نام‌نویسی دوره‌های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای ناپیوسته این دانشگاه خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85212761/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C

توسط کنکور احمدی

تدریس کنکور استاد احمدی